Rejestracja

577 263 677

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest:  Mediola Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Toruń, ul. Kościuszki 11e/3, NIP: 879-267-65-03; KRS: 0000533722
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o wskazane akty prawne:
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, takich jak np. ewentualna konieczność dochodzenia lub obrony przed roszczeniami
  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w przypadku udzielenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.
 3. Dostęp do danych osobowych mogą mieć inni odbiorcy, w szczególności pracownicy Administratora danych osobowych oraz osoby współpracujące z Administratorem. Dane mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz innym, jeżeli będzie to konieczne.
 4. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny w celu wykonania umowy i w związku z wykonywaniem umowy oraz przez okres wymagany aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, na przetwarzanie których udzielono zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 7. Dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profliowania.
 8. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.